Ogłoszenia - informacje - CTM Gdynia

Ogłoszenia - informacje

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2016

AKCJONARIUSZOM OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.


Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. została podjęta decyzja o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 na wypłatę dywidendy.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0, 18 zł.

UPRAWNIENI AKCJONARIUSZE


Uprawnionymi do wypłaty dywidendy są osoby, które w dniu 21 czerwca 2017 r. posiadały akcje imienne Spółki. Wobec Spółki za Akcjonariuszy uważa się osoby wpisane do księgi akcyjnej na dzień 21 czerwca 2017 r.

 

WYPŁATA DYWIDENDY

 

Wypłata dywidendy osobom uprawnionym zostanie dokonana bezpośrednio przez Spółkę najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia ustalenia prawa do dywidendy, to jest od dnia 21 czerwca 2017 r. w oparciu o złożone, zgodnie z poniższym opisem, dyspozycje wypłaty dywidendy oraz dodatkowe dokumenty.

Dywidenda wypłacona zostanie zgodnie z dyspozycją uprawnionego z akcji Akcjonariusza gotówką bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy. Akcjonariusze, począwszy od dnia 3 lipca 2017 r., mogą zgłaszać się do Spółki osobiście (Biuro Podawcze OBR CTM S.A. pok.2). celem złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi to uprawnienie. Wypełnioną i podpisaną dyspozycję wypłaty wraz z załącznikami określonymi w informacji szczegółowej można również przesłać pocztą na adres siedziby Spółki.

 

PODATEK

 

Akcjonariuszom mającym miejsce zamieszkania w Polsce zostanie wypłacona dywidenda pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

  

DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO WYPŁATY DYWIDENDY-

DOTYCZY TYLKO TYCH OSÓB, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY
PONIŻSZYCH FORMULARZY W ZESZŁYM ROKU

 

- wypełniony i podpisany formularz dyspozycji wypłaty dywidendy,

- dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku przesłania dyspozycji wypłaty dywidendy za pośrednictwem poczty, kserokopia dowodu tożsamości,

- inne dokumenty wskazane w informacjach szczegółowych.


PROSZĘ INFORMOWAĆ SPÓŁKĘ KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU ZMIANY NUMERU KONTA LUB INNYCH DANYCH WYMAGANYCH DO WYPŁATY DYWIDENDY.