Ośrodek CTM - CTM Gdynia

Ośrodek CTM

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. powołany został w 1982 roku do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjno-technologicznych i doświadczalnych, w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej, doskonalenia metod ich wytwarzania oraz prowadzenia współpracy z zagranicą w tym zakresie. Po przeprowadzeniu procesu komercjalizacji, od stycznia 2008 r. działa jako Spółka Akcyjna na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.

Od 1 stycznia 2011 r. CTM działa w nowej strukturze organizacyjnej, zgodnie ze statutem, przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 lipca 2011 r. Zasady funkcjonowania i organizację określa Regulamin organizacyjny ustalony Uchwałą Zarządu nr 25/11/2010 z dnia 12 października 2010 r., zatwierdzony uchwałą nr 75/11/2010 Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2010 r.

CTM posiada kompetencje oraz zaplecze badawczo-techniczne dla realizacji zadań z obszaru techniki wojskowej i cywilnej w pełnym cyklu rozwojowym (prace badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe i produkcja małoseryjna). 

CTM działa w oparciu o certyfikowany przez Centrum Certyfikacji jakości (CCJ) System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz publikacjami NATO AQAP 2110 i AQAP 2210.

CTM posiada specjalizowane, akredytowane przez PCA oraz MON laboratoria „Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych” oraz „Kompatybilności Elektromagnetycznej”, a także Jednostkę Certyfikacji Wyrobów akredytowaną przez MON. 

    CTM jest jednostką notyfikowaną o nr 2075 w zakresie Dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

     CTM posiada Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, wydane przez ABW i SKW potwierdzające pełną zdolność Spółki do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”, NATO Secret” i „UE Secret”.

CTM przestrzega zasad certyfikowanego Wewnętrznego Systemu Kontroli, dotyczącego obrotu z zagranicą towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym. 

     CTM posiada koncesję MSWiA upoważniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu amunicją oraz wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (bez możliwości składowania).

 Spółka OBR CTM S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ to największy koncern obronny w tej części Europy – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii. Skupia kilkadziesiąt firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 5 mld zł oraz przeszło 19 tysiącami pracowników. Współpracując z najlepszymi ośrodkami naukowymi PGZ odgrywa kluczową rolę w transferze wyników badań i innowacji do całej gospodarki”.

Podstawowe obszary działalności OBR CTM S.A. :

Ponadto Centrum Techniki Morskiej wdrożyło Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Adres email do celów zgłaszania incydentów dotyczących etyki biznesu:  liniaetyki@ctm.gdynia.pl

 

Dokument można pobrać tutaj: Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej